1782 (สายด่วนในพื้นที่กรุงเทพ) 1800-236-236 (โทรฟรี) 662-229-8900 (โทรจากต่างประเทศ) thcsr@fedex.com (อีเมล์)
ต้องกรอก* (All fields marked with * are required).
กรุณากรอกข้อมูลติดต่อของคุณข้างล่างนี้ (Kindly fill-in your contact information below):
เพื่อให้เราติดต่อคุณได้รวดเร็วขึ้น โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญข้างล่างนี้ (To address you swiftly, kindly fill-in the necessary information below):

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนกับ FedEx
ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะโทรติดต่อคุณภายในสองวันเพื่อดำเนินการเปิดบัญชี FedEx

ในระหว่างนี้ กรุณาเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือนพร้อมประทับตราบริษัท
เพื่อความรวดเร็วในการเปิดบัญชีของคุณ

หากคุณมีคำถามใดๆ กรุณาติดต่อสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา:
1782 (สายด่วนในพื้นที่กรุงเทพ)
1800-236-236 (โทรฟรี)
662-229-8900 (โทรจากต่างประเทศ)
thcsr@fedex.com (อีเมล์)


Thank you for signing up with FedEx. Kindly expect a call from our customer service within the next two days to complete your application for a FedEx account.

In the meantime, kindly prepare a copy of Business Registration issued less than 6 months with a Company stamp to fast-track your application.

If you have any questions kindly call our customer service hotline:
1782 (Bangkok Hotline)
1800-236-236 (Toll-Free-Line)
662-229-8900 (Overseas)
thcsr@fedex.com (Email)